วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
         คอมพิวเตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงมากอย่าง  เช่น  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  หรือเครื่องที่มีสมรรถนะต่ำอย่างเช่น  ไมโครคอมพิวเตอร์  ล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบพื้นฐานเหมือนกันหมด  คืออาจจำแนกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญได้  6  หน่วย  คือ
  1. หน่วยรับคำสั่งและข้อมูล ( input  Unit )
   2.หน่วยควบคุม  ( Control  Unit )
   3. หน่วยความจำหลัก (Main  Memory )
   4. หน่วยคำนวณและตรรกะ  ( Arithmetic and Logical Unit )
   5. หน่วยแสดงผล  ( Output  Unit )
   6. หน่วยความจำรอง  ( Secondary  Storage  หรือ Auxiliary  Memory )


         1. หน่วยรับคำสั่งและข้อมูล ( input  Unit )  คือที่ทำหน้าที่รับคำสั่งต่าง ที่เราต้องการสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงานตามเข้าไปเก็บไว้ในเครื่อง นอกจากนั้นยังรับข้อมูลที่จะต้องใช้ในการทำงานเข้าไปในเครื่องด้วย  ถ้าหากเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์กับคนหน่วยนี้ก็คือเหมือนกับอวัยวะรับสัมผัส  เช่น  ตา  หรือ หู นั่นเอง  หน่วยรับคำสั่งและข้อมูลนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์รับคำสั่ง  และข้อมูลมากมายหลายแบบ
         หน่วยรับข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นอุปกรณ์แบบใดก็แล้วแต่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้  เช่น ในสมัยก่อนที่ใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูลหน่วยรับข้อมูลก็ คือ เครื่องอ่านบัตร ( Card reader )ต่อมาเมื่อมีการใช้เทป แม่เหล็ก ( Magnetic  Tape ) และจานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล หน่วยรับข้อมูล ก็คือเครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก ( Magnetic  Disk ) และดิสก์ไดร์ ( Disk Drive ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การอ่านข้อมูลปัจจุบันมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ทำหน้าที่เป็นหน่วย
รับข้อมูล  เช่น
                 1.1 คีย์บอร์ด ( Keyboard ) มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมได้
โดยตรง  จำนวนคีย์ของคีย์บอร์ดอาจมี  84-102  คีย์  ซึ่งแต่ละคีย์จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป


                 1.2 MICR ( Magnetic Ink  Character  Reader ) คือเครื่องอ่านหมึกพิมพ์แม่เหล็กเครื่อง  MICR จะใช้มากในงานธนาคาร โดยใช้กับเช็คเพราะเช็คธนาคารทั่วไปตรงบริเวณขอบล่างของเช็คจะมีตัวเลขและสัญลักษณ์ แสดงหมายเลขบัญชีของผู้ออกเช็คซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกผสมกับผงเหล็กออกไซค์  เครื่อง  MICK จะอ่านหมึกพิมพ์แม่เหล็ก แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่ชีพียู
              1.3 OMR ( Optical  Mark  Reader ) คือ เครื่องอ่านเครื่องหมายบนกระดาษ  เช่น  เครื่องตรวจข้อสอบโดยเครื่อง  OMR จะทำการอ่านกระดาษคำตอบที่ฝนด้วยดินสอสีดำ  เช่น    ดินสอ  2B แล้วเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่ซีพียู
                 1.4 ORC (Optical CharacterReader) คือเครื่องที่ใช้อ่านข้อมูลที่ถูกบันทึกตามรูปแบบและตำแหน่งที่กำหนดไว้
ข้อมูลจะเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะและสามารถรับข้อมูลในรูปของเส้นที่เป็นแท่งสีอ่อนสีเข้มที่เรียกว่าบาร์โค๊ต ( Bar  code )    ซึ่งพิมพ์ติดไว้ที่กล่องบรรจุสินค้า     โดยเครื่องอ่านบาร์โค๊ต ทำหน้าที่ถอดรหัสออกจากแท่งเหล่านี้แล้ว
เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบราคาแล้วแสดงราคามายังเครื่องเก็บเงินพร้อมทั้งตัดสต๊อก
สินค้าและบันทึกยอดการขาย   เนื่องจากเครื่อง OCR สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ   ได้หลายชนิดจึงนิยมใช้กันแพร่ หลายในวงธุรกิจต่าง ๆ   เช่น  ห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายหนังสือ
                 1.5 เครื่องอ่านพิกัด ( Digitizer ) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์เรียบ ๆ มีสายไฟฟ้าและอุปกรณคล้ายแว่นขยายที่มีขีดกากบาทตรงกลางพร้อมปุ่มสำหรับกดทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลไปบนจอภาพ
เครื่องอ่านพิกัดจะอ่านค่าพิกัดตำแหน่ง  Coordinate ) ของจุดบนภาพแล้วส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์รูปภาพจะถูกแสดง
ทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์    เครื่องอ่านพิกัดเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับแผนที่และภาพกราฟิกต่าง ๆ  เครื่องอ่านพิกัด
แบบนี้บางที่เรียกว่า  Tablel
                 1.6 เครื่องสแกน ( Scanner )เป็นอุปกรณเก็บภาพหรือตัวอักษรแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณเข้าสเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนจะใช้งานกับงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับกราฟฟิกดีไซด์ที่ต้องใช้ภาพเครื่องสแกนที่มีขาย
อยู่ในท้องตลาดที่มีอยู่หลายระดับมีตั้งแต่งานพื้น ๆที่เป็นเครื่องสแกนแบบมือถือราคาไม่กี่พันบาทไปจนถึงเครื่องสแกน
แบบดรัม  ซึ่งเป็นเครื่องสแกนคุณภาพสูงที่ใช้งานสิ่งพิมพ์ราคาหลายแสนบาท
                1.7 ปากกาเรืองแสง ( Light  Pen )มีลักษณะคล้ายกับปากกาดดยมีแสงอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งและตอนท้าย
ของปากกานี้จะมีสาย  เพื่อต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วาดแบบในงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยแตะปากาเรืองแสงบนจอภาพชนิดพิเศษก็จะปรากฎเป็นรูปวาด
                 1.8 เม้าส์ ( Mouse ) คือ อุปกรณ์เท่าอุ้งมือ  ที่ด้านบนของเมาสจะมีแป้นสำหรับการกดเพื่อติดต่อ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เมาส์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ขีดตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพโดยจะมีลูกศรเลื่อนไป   บนจอภาพตามการเลื่อนเมาส์ไปมาบนโต๊ะ

                 เมาส์ที่ใช้ในปัจจุบันมี  2  ชนิด
                  ก.เมาส์ลูกกลิ้ง (Ball Mouse) เป็นเมาส์ที่มีลูกกลิ้งอยู่ใต้กล่องเพื่อเคลื่อนที่ไปมาเมาส์ชนิดนี้ใช้กลิ้ง
ตามพื้นเรียบๆ เช่น บนโต๊ะการกลิ้งจะทำให้เกิดสัญญาณไปเลื่อนลูกศรบนจอภาพ
                  ข. ออฟติคอลเม้าส์  ( Optical  Mouse )เป็นเมาส์ที่ใช้แสงเมาส์ชนิดนี้จะต้องมีแผ่นรองรับโดยเฉพาะเวลาต้อง
ใช้เลื่อนเมาส์ไปบนแผ่นนี้  เพื่อเลือกคำสั่ง     เม้าส์นิยมใช้กับโปรแกรมวาดภาพ หรือโปรแกรมที่มีเมนูคำสั่ง
  เช่น  โปรแกรม  WINDOWS ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
                 1.9 แทรกบอลล์  (Track  ball)มีลักษณะคล้ายเม้าส์ขนาดใหญ่หงายขึ้นแทรกบอลล์ได้รับการออกแบบ
ให้ทำงานแบบเดียวกับเม้าส์ โดยมีลูกบอลล์ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการกลิ้งไปมาโผล่ออกมาจากฐานการใช้จะกลิ้ง ลูกบอลล์โดยใช้และอุ้งมือและกดปุ่มอยู่ใในลูกบอลล์ด้านใดด้านหนึ่ง  การใช้แทรกบอลล์ง่ายและเร็วกว่าการลากเม้าส์  โดยแทรกบอลล์จะอยู่กับที่ไม่ต้องเลื่อนเม้าส์แทรกบอลล์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมแพร่หลายเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว
                1.10 จอยสติ้ก  (Joy  Sticks) เป็นอุปกรณ์พัฒนาขึ้นมาใช้กับเมาส์ซึ่งต้องการ  เคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ข้างหลัง  ซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็วปกติจอยสติ้กจะมีก้านสำหรับโยกไปมาเพื่อการเคลื่อนที่ในเกมส์พร้อมกับมีปุ่มให้กดสำหรับ
การยิงอาวุธต่าง ๆ
                1.11 เครื่องเทอร์มินัล  (Terminal)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเทอร์มินัล สามารถติดตั้งอยู่ห่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะไกลๆได้  โดยเชื่อมด้วยสายโทรศัพท์  เทอร์มินัล  จึงจัดเป็นหน่วยรับข้อมูลโดยตรงอีกชนิดหนึ่ง  คอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องเทอร์มินัลได้หลายๆ ตัวเครื่องเทอร์มินัลที่ใช้กันอยู่มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ
               ก.แบบพิมพ์ดีด (Typewriter) ประกอบด้วยคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูลเพื่อส่งไป
ยังซีพียู  (CPU)
                ข. แบบจอภาพ  (CRT  มาจาก  Cathode  Ray  Tube)  เป็นเทอร์มินัลชนิดที่มีจอภาพและแป้นพิมพ์  โดยจอภาพจะแสดงสิ่งที่กำลังคีย์ผ่านแป้นพิมพ์
                1.12 POS  (Point  of  Sale  Terminal)  เป็นเครื่องเทอร์มินัล  อีกชนิดหนึ่งนิยมใช้ตามซุปเปอร์มาเก็ตใช้เก็บเงิน  POS จะมีแป้นพิมพ์สำหรับคีย์ข้อมูลและมีจอภาพ เล็ก ๆ เพื่อแสดงยอดเงินและมีเครื่องพิมพ์สำหรับรายการให้แก่ลูกค้า การใช้เครื่องก่อนล่วงหน้า  การจำหน่ายและชำระเงินที่จุดขาย  จึงเรียกว่าเครื่อง  Point  of  Sale  หรือ  POS  โดยพนักงานแคชเชียร์จะป้อนรหัสสินค้าซึ่งกำหนดเป็นตัวเลข  รายการสิค้าและราคาขายก็จะปรากฏที่จอภาพเล็กๆ ขณะเดียวกันรายการก็จะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เป็นใบเสร็จรับเงินไปในตัว  พร้อมกับแสดงการรวมเงินการรับเงิน
และการทอนเงิน  การป้อนรหัสสินค้าด้วยการกดปุ่มตัวเลขมาก  ๆ  มีโอกาสผิดพลาด  ต่อมาก็มีการแก้ไขโดยใช้รหัสแท่ง (BAR  CODE) โดยข้อมูลเป็นรหัสแทนด้วยรูปแถบขาวดำ  ที่มีความกว้างความแคบของตัวเลขแต่ละตัวต่างกันการอ่าน ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์โดยตรง